POLISI PRIVASI
Selamat melayari https://srimuar.com.my/ (Laman Web). Kami memahami bahawa privasi atas talian adalah penting kepada semua pengguna Laman Web terutamanya semasa melibatkan perniagaan. Polisi ini menentukan polisi privasi kami terhadap semua pengguna laman web kami (“Pelawat”) samada untuk pelawat yang menjalankan urusan perniagaan atau tidak, atau pelawat yang telah berdaftar untuk menjalankan urusan perniagaan melalui Laman Web kami dan menerima pelbagai perkhidmatan yang ditawarkan oleh Pusat Latihan Memandu Sri Muar Sdn. Bhd.

MAKLUMAT PERIBADI
Merujuk kepada sebarang maklumat untuk mengenalpasti atau boleh digunakan untuk mengenalpasti, menghubungi atau mendapatkan lokasi orang tersebut dimana maklumat yang mengandungi (tidak terhad kepada) nama, alamat, number telefon, number faks, alamat emel, profil kewangan, number keselamatan social dan maklumat kad kredit. Maklumat Peribadi tidak termasuk maklumat yang dikumpul tanpa nama (iaitu, tanpa identiti pengguna individu) atau maklumat demografi yang tidak berhubung dengan identiti individu.

APAKAH MAKLUMAT PERIBADI YANG DIKUMPUL ?
Kami akan mengumpul maklumat asas pengguna daripada semua Pelawat Laman Web. Kami akan mengumpul maklumat tambahan daripada pelanggan yang diberikuasa seperti nama, alamat, number telefon, alamat email, jenis dan saiz perniagaan, jenis dan saiz inventori pengiklanan yang pelanggan ingin membeli atau menjual.

APAKAH ORGANISASI YANG MENGUMPUL MAKLUMAT ITU ?
Selain pengumpulan maklumat secara terus daripada kami, pihak ketiga perkhidmatan vendor kami ( seperti syarikat kad kredit, clearinghouses, dan bank) yang membekalkan perkhidmatan seperti kredit, insurans dan perkhidmatan escrow kemungkinan akan mengumpul maklumat daripada pelawat dan pelanggan yang diberikuasa laman web kami. Kami tidak akan mengawal cara pihak ketiga menggunakan maklumat peribadi berkenaan, tetapi kami akan meminta mereka menyatakan bagaimana mereka menggunakan maklumat peribadi yang terima daripada pelawat dan pelanggan diberikuasa kami. Sesetengah pihak ketiga hanya bertindak sebagai pengantara dalam rantaian pengedaran dan mereka tidak akan menyimpan, atau menggunakan maklumat yang diberikan kepada mereka.

BAGAIMANA LAMAN WEB MENGGUNAKAN MAKLUMAT PERIBADI ?
Kami menggunakan Maklumat Peribadi untuk menyesuaikan Laman Web, untuk menawarkan perkhidmatan yang lebih sesuai, serta untuk memenuhi permintaaan belian dan jualan melalui laman web. Kami boleh email pelawat atau pelanggan yang diberikuasa berkenaan soal selidik atau tawaran belian dan jualan atas laman Web atau maklumat yang berkaitan dengan perkara di dalam laman web. Kami juga boleh menggunakan maklumat peribadi untuk menghubungi pelawat atau pelanggan yang diberikuasa sebagai maklumbalas kepada pertanyaan khas atau untuk memberikan informasi yang diminta.

DENGAN SIAPA MAKLUMAT ITU AKAN DIKONGSI?
Maklumat peribadi berkenaan pelanggan yang diberikuasa kemungkinan akan berkongsi dengan pelanggan yang diberikuasa yang lain yang ingin menilai potensi transaksi dengan pelanggan diberikuasa yang lain. Kami akan berkongsi agregat maklumat berkenaan pelawat kami, termasuk demografi pelawat dan pelanggan yang diberikuasa kami dengan agensi bersekutu dan vendor pihak ketiga kami. Kami juga menawarkan peluang untuk memilih samada mereka bersetuju menerima maklumat atau dihubungi oleh kami atau mana-mana agensi yang mewakili kami.

BAGAIMANA MAKLUMAT PERIBADI DISIMPAN?
Maklumat peribadi yang dikumpul oleh Pusat Latihan Memandu Sri Muar Sdn Bhd akan disimpan dengan selamat dan tidak dapat diakses oleh pihak ketiga atau pekerja Pusat Latihan Memandu Sri Muar Sdn Bhd kecuali untuk kegunaan yang dinyatakan di atas.

APA PILIHAN LAIN UNTUK PELAWAT BERKENAAN PENGUMPULAN, PENGGUNAAN DAN PENGEDARAN MAKLUMAT?
Pelawat dan pelanggan yang diberikuasa boleh memilih untuk tidak menerima informasi yang tidak diminta daripada atau dihubungi oleh kami atau vendor kami dan agensi bersekutu melalui maklumbalas email seperti yang diarahkan, atau dengan menghubungi kami

COOKIES
Cookies adalah serangkaian maklumat yang disimpan oleh laman web pada komputer pelawat, dan pelayar pelawat akan menyediakan kepada laman web setiap kali pelawat melayar balik.

ADAKAH COOKIES DIGUNAKAN DALAM LAMAN WEB?
Cookies digunakan untuk pelbagai sebab. Kami menggunakan Cookies untuk mendapatkan maklumat berkenaan pilihan pelawat kami dan perkhidmatan yang mereka pilih. Kami juga menggunakan Cookies untuk tujuan keselamatan untuk melindungi pelanggan diberikuasa kami. Seperti contoh : sekiranya pelanggan yang diberikuasa log masuk laman web kami dan laman web tidak digunakan lebih daripada 10 minit, kami akan log keluar secara automatik. Pelawat yang tidak ingin menempatkan cookies dalam komputer mereka perlu menetapkan pelayar mereka menolak cookies sebelum menggunakan https://srimuar.com.my , terdapat sesetengah ciri-ciri tidak berfungsi dengan baik tanpa bantuan daripada cookies

COOKIES YANG DIGUNAKAN OLEH PEMBEKAL PERKHIDMATAN
Pembekal perkhidmatan kami akan menggunakan cookies tersebut dan cookies tersebut kan disimpan dalam komputer semasa pelanggan melawat laman web kami. Anda boleh mendapatkan maklumat lanjut berkenaan jenis cookies yang digunakan melalui halaman maklumat cookies kami.

BAGAIMANAKAH Pusat Latihan Memandu Sri Muar Sdn. Bhd.MENGGUNAKAN MAKLUMAT LOGIN
Pusat Latihan Memandu Sri Muar Sdn Bhd menggunakan maklumat log masuk, termasuk tetapi tidak terhad kepada alamat IP, ISPs, dan jenis pelayar , untuk mengkaji trend, mengurus laman Web, mengesan pergerakan pengguna dan mengumpul maklumat demografi

RAKAN KONGSI ATAU PEMBEKAL PERKHIDMATAN YANG MEMPUNYAI KEBENARAN UNTUK MENDAPATKAN MAKLUMAT PERIBADI DARIPADA PELAWAT ATAU PELANGGAN YANG DIBERIKUASA DI LAMAN WEB ?
Pusat Latihan Memandu Sri Muar Sdn Bhd telah menjalankan perkongsian atau akan menjalankan perkongsian dengan pembekal lain secara berterusan. Pembekal tersebut mungkin mempunyai kebenaran untuk akses sesetengah maklumat peribadi dengan tujuan untuk mendapatkan penilaian perkhidmatan daripada pelanggan yang diberikuasa. Polisi privasi kami tidak melindungi pengumpulan dan penggunaan maklumat ini. Pendedahan Maklumat Peribadi atas pematuhan Undang-undang. Kami akan mendedahkan maklumat peribadi untuk mematuhi perintah mahkamah atau sepina atau permintaan daripada agensi penguatkuasa undang-undang untuk memberikan maklumat. Kami juga akan mendedahkan maklumat peribadi apabila diperlukan dengan prinsip untuk melindungi keselamatan pelawat dan pelanggan diberikuasa kami.

BAGAIMANA LAMAN WEB MENYIMPAN MAKLUMAT PERIBADI DENGAN SELAMATNYA?
Semua staf syarikat mengetahui cara mengamalkan dan polisi keselamatan. Maklumat peribadi pelawat dan pelanggan yang diberikuasa hanya dapat diakses oleh sesetengah staf yang berkelayakan sahaja dan mereka memerlukan kata laluan untuk mengakses maklumat tersebut. Kami mengaudit sistem dan proses keselamatan kami secara berkala. Maklumat sensitif seperti number credit card atau number keselamatan sosial, adalah dilindungi oleh protokol penyulitan untuk melindungi maklumat yang dihantar melalui internet. Walaupun kami telah mengambil langkah yang munasabah secara komersil untuk melindungi keselamatan laman web, tetapi komunikasi elektronik dan pangkalan data adalah tertakluk kepada ralat , gangguan , break-in dan kami tidak dapat menjamin kejadian seperti berikut tidak akan berlaku serta kami tidak akan bertanggungjawab kepada pelawat atau pelanggan yang diberikuasa untuk sebarang kejadian sedemikian.

BAGAIMANA PELAWAT DAPAT MEMBETULKAN SEBARANG KETIDAKTEPATAN DALAM MAKLUMAT PERIBADI?
Pelawat atau pelanggan yang diberikuasa boleh menghubungi kami untuk mengemaskini maklumat peribadi mereka atau melalui email im_srimuar@yahoo.com 

BOLEHKAH PELAWAT MEMBATALKAN ATAU MENYAHAKTIFKAN MAKLUMAT PERIBADI MEREKA YANG DIKUMPUL DALAM LAMAN WEB?
Kami menyediakan mekanisme untuk pelawat atau pelanggan yang diberikuasa untuk membatalkan atau menyahaktifkan maklumat peribadi dari pangkalan data laman web. Akan tetapi, oleh kerana kami mempunyai backup dan rekod pembatalan, kemungkinan tidak dapat membatalkan rekod melayar pelawat tanpa menyimpan sebarang maklumat. Seorang individu yang minta untuk menyahaktifkan maklumat peribadi akan dibatalkan maklumat mereka secara fungsional, kami tidak akan menjual, memindah, atau menggunakan maklumat peribadi dengan apa cara.

HAK ANDA
Berikut adalah ringkasan hak anda yang dilindungi oleh undang-undang Keselamatan Data

Hak untuk mengakses
Hak untuk pembetulan
Hak untuk membatalkan
Hak untuk menyekat proses
Hak untuk membantah proses
Hak untuk memindahkan data
Hak untuk membuat aduan kepada pihak berkuasa penyeliaan
Hak untuk menarik balik persetujuan
APA YANG BERLAKU SEKIRANYA PERUBAHAN POLISI PRIVASI?
Kami akan memberitahu pelawat dan pelanggan yang diberikuasa kami berkenaan sebarang perubahan pada polisi privasi melalui pengumuman di laman web. Akan tetapi, sekiranya kami mengubah polisi privasi yang mungkin akan mendedahkan maklumat peribadi pelawat dan pelanggan yang diberikuasa yang sebelum ini diminta tidak dibenarkan dedahkan, kami akan menghubungi pelawat atau pelanggan yang diberikuasa tersebut untuk mendapatkan kebenaran untuk pendedahan tersebut.

PAUTAN :
https://srimuar.com.my mempunyai pautan ke laman web lain. Sila ambil perhatian bahawa sekiranya anda klik pada salah satu pautan, anda akan dipindah ke laman web lain. Kami menggalakkan anda membaca kenyataan polisi privasi untuk laman web yang dipautkan kerana polisi privasi mereka mungkin berbeza dengan kami.